«اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی»

   

حضرت علي (ع) فرمودند :

چه زشت است کوچکی به هنگام نیاز و سرکشی به هنگام بی نیازی