«اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی»

   

حضرت علي (ع) فرمودند :

برترين بي نيازي و دارايي، نااميدي است از آنچه در دست مردم است