«دولت و ملت ، همدلي و همزباني»

نيازمندی که به تو روی آورده فرستاده خداست،
کسی که از ياری او دريغ کند، از خدا دريغ کرده،
و آن کس که به او بخشش کند، به خدا بخشيده است.
حضرت علي (ع)