«اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی»

 

حضرت علي (ع) فرمودند :

اطمینان را با امیدواری مبادله نکن