«دولت و ملت ، همدلي و همزباني»


برترين بي نيازي و دارايي،

نااميدي است از آنچه در دست مردم است