« اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال »
صفحه اصلی  »  احکام و بخشنامه ها  

عدم موافقت با انتقال از كانون
۱۳۹۳ / ۷ / ۲۳
بخشنامه كانون-عدم موافقت با انتقال از كانون (مديريت كل منابع انساني و پشتيباني)