« اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال »
صفحه اصلی  »  اداره خدمات و پشتیبانی  

شرح وظیفه اداره خدمات و پشتیبانی

انجام امورات مربوط به اداره خدمات وپشتیبانی واداره انبارهاوخرید مواد مصرفی وسرمایه ای مورد استفاده کانون انجام هزینه های اداری مالی وتنخواه گردان اخذ مجوز کمیسیون ماده دو وخرید خودرو برای کلیه واحدهاو انجام امورات وتعمییرات ونگهداری سیستمهای تاسیساتی وفنی وبرق و پیگیری اداری

اسامی کارکنان

نام و نام خانوادگی

عنوان پست 

شرح وظیفه 

ابوالفضل فراهاني

رييس اداره خدمات

انجام کلیه امورات مربوط به اداره خدمات وپشتیبانی وتدارکات ونقلیه  واداره انبارها  ونظارت بر کار کلیه واحدها

اسمعیل مزین

معاون اداره خدمات

پیگیری کلیه کارهای مربوط به خدمات وپشتیبانی و انجام مکاتبات ادراه خدمات وتنخواه گردان و کمیسیون ماده 2

رضا  خلجی

مسئول تدارکات

خرید اجناس مصرفی وسرمایهای وپرداخت هزینه ها

هادی عباسی

متصدی تاسیسات وبرق

انجام کلیه امورات مربوط به برق ساختمان وشبکه وتلفن ونگهداری سیستم ها

حسن خدابنده

کارمند

مسئول پیگیری کلیه مکاتبات وامورات مربوط به اداره خدمات

انعام عزتی

متصدی خدمات اداری

انجام کلیه امورات تاسیسات وموتورخانه ها

پیمان میرزایی

مسئول نقلیه

انجام امورات مربوط به خودروهای کانون