« اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال »
صفحه اصلی  »  حوزه مدیر عامل  

 

حوزه مدیر عامل :

 

مدیر عامل محترم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان : جناب آقای دکتر فاضل نظری

مشاور محترم مدیر عامل :

مسئول دفتر مدیر عامل :