« اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل »
صفحه اصلی  »  معاونت توسعه و مدیریت منابع  

 

  • معاون توسعه و مديريت منابع : آقاي فریدون واحدی
  • مسئول دفتر معاون توسعه و مديريت منابع : آقاي مالك صمدي