« اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل »
صفحه اصلی  »  مدیر کل منابع انسانی و پشتیباني  

 

مدیر کل منابع انسانی و پشتیباني : آقاي موسي رضا نظري

معاون مدیر کل منابع انسانی و پشتیباني : آقاي علي حسيني

مسئول دفتر مدیر کل منابع انسانی و پشتیباني : آقای امین هدایتی