« اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال »
صفحه اصلی  »  طرحهای عمرانی  

حوزه کاری واحد طرحهای عمرانی درامور ساختمانی (اعم ازاحداث، تعمیرات اساسی، توسعه، تجهیزمراکزاداری و آموزشی و فرهنگی ) می باشد.

در این واحد بخشهای فنی ، مالی ، تدارکات ، تاسیسات به شرح ذیل مشغول فعالیت می باشند:

 • مدیر : رضا رضايي
 • ذیحساب : سعید خطیبی
 • کارشناس مالی : فاطمه مددی نژاد
 • کارشناس مالی : لیلا عوج اختری
 • کارشناس عمران: محمد حسین نوروزی
 • کارشناس تاسیسات: حمید رضا عبدالوند
 • کاردان فنی : حسین احمدی لو
 • کاردان فنی : محمد مجاور
 • مسئول دفتر : علی رحیم زاد
 • مسئول امور عمومی : فرزانه یوسفی
 • راننده : علیرضا صوفی