« اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال »
صفحه اصلی  »  دفتر حقوقی  

شرح وظایف واحدهای حقوقی دستگاههای اجرائی

الف-دعاوی وامورقضایی

 • رسیدگی به اختلافات بین مؤسسات ومراکز تابعه ازجهت تداخل وظایف قانونی وبرداشت از قوانین ومقررات ونحوه اجرای آنهاوهمچنین رسیدگی به اختلافهای مالی وقراردادی وارایه راهکارهای حقوقی مشخص جهت حل وفصل آن و اتخاذ تدابیرلازم دراین زمینه
 • پیگیری واتخاذتمهیدات لازم جهت اجرای احکام واسنادلازم الاجرا له وعلیه دستگاه وپیگیری اجرای آراء رفع اختلاف حقوقی دستگاهای اجرایی دردستگاه مربوطه
 • دفاع ازبخشنامه ها ودستورالعملها ،نظام نامه هاو عناوین مشابه دردیوان عدالت اداری وسایر مراجع مربوطه
 • رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی حسب ارجاع بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا معاونین وی
 • اقامه ودفاع ازدعاوی له یاعلیه دستگاه درمحاکم عمومی وانقلاب دادگستری جمهوری اسلامی
 • تهیه وتنظیم شکواییه ولایحه دفاعیه درپاسخ به دعاوی وشکایات مطروحه علیه اقدامات وتصمیمات دستگاه دردیوان عدالت اداری،مراجع حل اختلاف کار وسایر مراجع قانونی
 • معرفی نماینده حقوقی برای شرکت درجلسات دادگاهها،کمیسیونها ،مجامع ،ستادها،هیأتهاواعلام نظر درچارچوب وظایف واختیارات قانونی
 • ساماندهی دعاوی وداوریها ی دستگاههای اجرایی وارایه اطلاعات وگزارشهای مربوط.

ب-قوانین لوایح واستعلامات

 • بررسی وتنظیم وتاییدپیش نویس لوایح ویامصوبات مورد نظردستگاه برای طرح درمراجع مربوطه
 • برسی وتنظیم متن کلیه بخش نامه ها ودستورالعملها وضوابط ونظامنامه ها وعناوین مشابه که توسطرییس دستگاه یاسایر مدیران ذیصلاحبعداز تاییدواحد حقوقی صادرخواهد شد.

 • ابلاغ بخشنامه ها ودستوذرالعملها وضوابط،ونظامنامه ه که رییس دستگاه تصویب می نماید .

 • انجام امورمربوط به ابلاغ قوانین ومصوبات هیأت وزیران وسایر مقررات مربوط به واحدهای سازمانی زیرمجموعه دستگاه

 • پاسخ به استعلامهای حقوقی مؤسسات وواحدهای تابعه وپشتیبانی حقوقی آنهادرمواردتعارض وابهام درتفسیریااجرای قوانین ومقررات .

 • بررسی وپاسخگویی به گزارشهای مراجع نظارتی ازجمله سازمانبازرسی کل کشور،دیوان محاسبات کشور،کمیسیون اصل 90قانون اساسی و...باهماهنگی واحدهای زیربط.

 • گردآوری ،تدوین،تنقیح قوانین ومقررات موردعمل دستگاه وانتشار انها براساس شیوه های معاونت حقوقی ریاست جمهور

ج-تعهدات و مقررات

 • تنظیم یا تایید قراردادهای موردنیاز واحدهای تابعه وپاسخگویی به استعلامهای مربوط به آنها

 • انجام امورمربوط به مناقصه ها ومزایده ها وقراردادهای دستگاه باهماهنگی معاونت حقوقی وهمکاری دراجرای برنامه نظارت برامورحقوقی مناقصات ،شورا هاوقرادادهای دستگاهها

 • تهیه پیش نویس قراردادهای نمونه (تیپ)درحوزه های مختلف مورد عمل ونیازواحدها

 • اخذ ورسیدگی وانجام اقدامات لازم درخصوص اسناد لازم الاجرامربوط به تعهدات وقراردادهای دستگاه ذیربط درمراجع صالح

 • وصول مطالبات مربوط به تعهدات وقراردادهای دستگاه مربوطه

 • صدوراجراییه وپیگیری مراحل مختلف آن تاحصول نتیجه

د-املاک وامورثبتی

 • انجام امور مربوط به مستندسازی اموال منقول وغیر منقول واحدها براساس قوانین ومقررات مربوطه وهمکاری بامعاونت حقوقی دراین خصوص و ارایه گزارش واطلاعات به دبیر خانه کمیسیون مربوطه

 • تشکیل بانک اطلاعات املاک اعم ازمستند وغیرمستند

 • پشتیبانی،رسیدگی وپاسخگویی به کلیه امورمربوط به دعاوی املاک وامورثبتی

 • رسیدگی به کلیه امور املاک واراضی وقفی ،صلحی،هبه ای،...

 • همکاری بااداره کل اموال وارایه اصول اسناد املاک به آن اداره

دفترحقوقی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان زیرمجموعه معاونت اداری مالی می باشد .

همكاران اداره حقوقي ، املاك و حمايت قضايي كاركنان

 • رييس اداره حقوقي ، املاك و حمايت قضايي كاركنان : آقای مسعود امجدیان
 • کارشناس حقوقی : خانم آتوسا قره گوزلی
 • کارشناس حقوقی : خانم نورانيان
 • کارشناس حقوقی : خانم حسن زاده